Tag

chờ mong

Tặng những tâm hồn đang chờ mong

Tặng những tâm hồn đang chờ mong Em sợ ngày mai cuốn em bay mất và chưa bao giờ em …