Tag

Đà Nẵng

Về Đà Nẵng

Về Đà Nẵng, Kỳ này má nó đi chơi bỏ quên kính cận ở nhà, chèn ơi… Đà Nẵng 4:00 …