Tag

sau nụ cười

Phía sau nụ cười

Phía sau nụ cười Em không thể gượng cười. Có điều gì nhoi nhói đan xen. Ở đâu đó chợt nhận …