Tag

tặng chị

Viết cho chị

Viết cho chị Tặng chị và những tâm hồn đang lơ đãng…  Chiều nay gió về hối hả, báo tin …