Tag

nhung tâm hồn chờ mong

Tặng những tâm hồn đang chờ mong

Tặng những tâm hồn đang chờ mong Em sợ ngày mai cuốn em bay mất và chưa bao giờ em …