mẹ_đơn_thân

Sức mạnh thực sự đến từ những cá nhân và chỉ có thể được lan toả theo cách thuần khiết nhất từ cá nhân tới cá nhân.

Sức mạnh thực sự đến từ những cá nhân và chỉ có thể được lan toả theo cách thuần khiết nhất từ cá nhân tới cá nhân.

More Articles for You